Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 17.12.2019

Rekisterinpitäjä

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Kauppatori 1
75500 Nurmes
etunimi.sukunimi@pikes.fi
www.pikes.fi
Y-tunnus: 2042869-6

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kati Lipponen
0504066122
sähköposti: kati.lipponen@pikes.fi

 

Rekisterin nimi

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin matkailumarkkinointirekisteri.

 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakkaan suostumus, asiakassuhteen hoito ja oikeutettu etu.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri koostuu matkailijoiden, yritysten ja yhdistysten edustajien yhteystiedoista. Henkilötietoja käsitellään PIKESissä, jotta markkinointimateriaalia voidaan lähettää alueen matkailijoille. Rekisteritietoja kerätään asiakas-, markkinointi- ja viestintä- ja sidosryhmätarkoituksiin. PIKES käsittelee alaikäisten henkilötietoja samassa laajuudessa kuin muidenkin asiakkaiden tietoja huomioiden käsittelyssään Tietosuojalain vaatimukset. Rekisteritietoja voidaan käyttää alueen matkailumarkkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan nimestä, arvosta tai ammatista, tehtävästä ja asemasta elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä, asiakkaan edustaman yrityksen nimen, tiedot yrityksen toimialasta, yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä suoramarkkinointilupa- ja –kieltotiedot.

 

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja on saatu erilaisilla markkinointitoimenpiteillä kuten markkinointikilpailuilla, puhelinmyynnillä sekä keräämällä tietoja asiakkailta itseltään. Henkilötietoja kertyy myös PIKESin omassa toiminnassa asiakassuhteen eri vaiheissa.

 

Tietojen luovutus

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn antaman kirjallisen suostumuksen perusteella asiantuntijoille ja rahoituslaitoksille asiakkaan tarpeiden mukaisia toimenpiteitä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin luottamuksellisuus

PIKESissä on sitouduttu huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessit on suunniteltu niin, että ne suojaavat henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Henkilökunta on saanut koulutusta ja ohjeistusta tietojen asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä. Koko yhtiön henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus kaikkiin asiakastietoihin liittyen.

 

Rekisteri säilytetään sähköisenä, mutta rekisteristä poimittuja tietueita eli ns. osarekisterejä voidaan säilyttää erillisinä Excel-tiedostoina kirjallisena huolellisuutta noudattaen. Kaikki kirjallinen henkilötietomateriaali tuhotaan hävityspalvelun kautta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain PIKESin toimihenkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevan tiedon käsittelyä. PIKESissä huolehditaan siitä, että tietokantoihin ei pääse tunkeutumaan verkon kautta (mm. palomuuritekniikka). Vaikka järjestelmät suojataan, ei PIKES pysty takamaan, että tietokonejärjestelmät tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä olisi täysin turvallinen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että pyyntö koskee PIKESin matkailumarkkinointirekisterin rekisteritietoja. Yhtiö toimittaa asiakkaaseen liittyvät tallennetut tiedot asiakkaalle tulosteena joko kirjallisesti tai sähköisesti yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Kauppatori 1
75500 Nurmes
tai sähköpostitse rekisteriasioissa vastaavalle henkilölle.

 

Asiakas hallitsee kaikkia henkilötietoja, jotka antaa PIKESille. Asiakkaalla on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä.

 

PIKES pyytää huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yhtiö varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

 

Tietojen säilytys

Henkilötiedot säilytetään PIKESissä vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen     

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjänä PIKES tiedottaa tietoturvaloukkauksesta asiakkaalle.